Pravidlá súťaže

Stav: Ukončená | od 15.3. 2024 do 28.3. 2024

Pošli foto ako si napenil svoje auto v jednej z našich autoumyvární a vyhraj 50 € kredit na umytie auta a dva lísty do kina v sieti Cinemax!

Do súťaže bude zaradený každý, kto pridá súťažný komentár spĺňajúci podmienky k súťažnému komentáru na Facebooku alebo Instagrame ktorý nájde na našich profiloch.

Nezabudni lajknúť NAPEŇ AUTO – bezdotykové autoumyvárky na Facebooku aby ti neunikli žiadne skvelé súťaže o hodnotné ceny!

https://www.facebook.com/napenauto

https://www.instagram.com/napenauto/

Tretie strany

Spoločnosť Cinemax nie je organizátorom súťaže ani sa na nej žiadnym spôsobom nepodieľa a neprofituje z nej. Výhru do súťaže venuje výhradne spoločnosť MÚZA GROUP, s.r.o. ako prevádzkovateľ bezkontaktných autoumyvární.

Výherca súťaže

Lukáš Jakubčo

Úvod

Všeobecné podmienky súťaže sa použijú v rámci aktivít webstránky napenauto.sk (MÚZA GROUP, s.r.o., Pri Prachárni 5, 040 11 Košice, Slovensko (IČO: 51667509, IČ DPH: SK2120738631)), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Účel súťaže a organizátor

Účelom súťaže na stránke www.napenauto.sk na Facebooku je reklama a propagácia internetovej stránky, stránky na Facebooku a poskytovanej služby organizátora súťaže. Organizátorom súťaže je MÚZA GROUP, s.r.o., Pri Prachárni 5, 040 11 Košice, Slovensko (IČO: 51667509, IČ DPH: SK2120738631).

Začiatok a ukončenie súťaže

Do súťaže sa užívatelia Facebooku môžu zapojiť v období od 15.3. 2024 do 28.3. 2024.

Ukončenie súťaže môže byť upravené organizátorom.

Žrebovanie

Žrebovanie prebehne po ukončení súťaže.

Výhra

Kredit 50 Eur na umytie auta v bezkontaktnej autoumyvárni NAPEŇ AUTO a dva vouchery do kina v sieti Cinemax v hodnote 17,40 €.

Podmienky účasti

Do súťaže sa môže zapojiť každý vo veku minimálne 18 rokov. Do súťaže nebudú zaradení zamestnanci spoločnosti MÚZA GROUP, s.r.o., Pri Prachárni 5, 040 11 Košice, Slovensko (IČO: 51667509, IČ DPH: SK2120738631). Do súťaže bude zaradený každý, kto pridá komentár k súťažnému príspevku z facebookovej stránky NAPEŇ AUTO – bezdotykové autoumyvárky.

Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry

Výherca súťaže bude vyžrebovaný z užívateľov Facebooku, ktorí sa zapojili do súťaže a splnili podmienky účasti. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom Facebooku (správa). V prípade, že sa nepodarí kontaktovať výhercu do 24 hod., výhra prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí. Výhra bude odovzdaná na prevádzke spoločnosti MÚZA GROUP, s.r.o., Pri Prachárni 5, 040 11 Košice, Slovensko alebo odoslaná poštou na adresu výhercu. V prípade, že sa výherca nedostaví na odovzdanie výhry alebo neuvedie svoju adresu v dohodnutom čase, výhra prepadne ďalšiemu vyžrebovanému.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko) ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Výherca súťaže bude zverejnený na internetovej stránke www.napenauto.sk a na stránke NAPEŇ AUTO – bezdotykové autoumyvárky na Facebooku.

Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke www.napenauto.sk.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi, prípadne prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí. Zdieľanie príspevku na Facebooku a likeovanie stránky na Facebooku nie je podmienkou účasti v súťaži.